Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
TechConsult TechConsult B.V.;
Opdrachtgever: de wederpartij van TechConsult;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tot detachering, werving & selectie en/of overige dienstverlening tussen opdrachtgever en TechConsult;
Professional: iedere arbeidskracht die door TechConsult wordt geselecteerd en/of ter beschikking gesteld ten behoeve van opdrachtgever, teneinde werkzaam te zijn onder toezicht van opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen TechConsult als opdrachtnemer enerzijds en opdrachtgever anderzijds waarop TechConsult deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TechConsult, bij de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TechConsult en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van TechConsult zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders is bepaald.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. TechConsult zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bij het selecteren van professionals zal TechConsult zich baseren op (a) de bij haar bekende kennis en vaardigheden van de kandidaten en (b) de door opdrachtgever aan TechConsult kenbaar gemaakte eisen en informatie voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden.
2. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle gegevens, waarvan TechConsult aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze van belang zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of offerte, tijdig aan TechConsult worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TechConsult zijn verstrekt, heeft TechConsult het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. TechConsult is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TechConsult is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien door TechConsult of door TechConsult ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de daartoe in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Opdrachtgever vrijwaart TechConsult voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen ( waaronder een functieverzwaring of verlichting) zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, waarbij ook de looptijd en/of financiële condities kunnen worden gewijzigd.

Artikel 6: Contractsduur bij detachering; beëindiging

1. De overeenkomst tussen TechConsult en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De looptijd van de overeenkomst wordt schriftelijk in de overeenkomst vastgelegd. Indien niet schriftelijk een looptijd is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht te gelden voor onbepaalde tijd.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever TechConsult derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
3. De overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn, welke per overeenkomst kan variëren. De opzegtermijn wordt schriftelijk in de overeenkomst vastgelegd, doch indien geen opzegtermijn is vastgelegd, geldt een opzegtermijn van een maand. Indien een proeftijd is overeengekomen, geldt binnen de proeftijd een opzegtermijn van een dag.

Artikel 7: Honorarium / fee

1. Alle genoemde tarieven, fees en ramingen zijn exclusief BTW.
2. TechConsult is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en uitvoering, dan wel tijdens de uitvoering de kostprijs van de professional(s) toeneemt als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving of CAO’s, dan wel (bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar) wegens inflatiecorrectie.

Artikel 8: Facturering en tijdverantwoordingsformulieren

1. In geval van detachering zullen de door TechConsult in rekening te brengen kosten zoveel mogelijk zijn gebaseerd op de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende tijdverantwoordingsformulieren.
2. De opdrachtgever is verplicht erop toe te zien dat periodiek met de overeengekomen frequentie tijdverantwoordingsformulieren worden ingevuld en ingeleverd. De opdrachtgever is gehouden periodiek met de overeengekomen frequentie de tijdverantwoordingsformulieren te controleren en deze voor akkoord te ondertekenen, dan wel zijn bezwaren daarop aan te tekenen. Het aldus door werkgever gegeven akkoord is bindend.
3. In geval van verschillen tussen de bij TechConsult beschikbare tijdverantwoordingsformulieren en het bij opdrachtgever beschikbare afschrift, gelden de bij TechConsult aanwezig formulieren als bewijs, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat het opgetreden verschil niet aan hem toe te rekenen is.

Artikel 9: Betaling van facturen

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TechConsult aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de (hoogte van de) declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Uitsluitend betalingen aan TechConsult zelf zijn bevrijdend.
3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd.
4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TechConsult op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. TechConsult heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Niet-overname personeel

1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat TechConsult toestemming heeft verleend en/of ter zake een vergoeding voor TechConsult is overeengekomen de ter beschikking gestelde professional of andere medewerkers van TechConsult of van ondernemingen waarop TechConsult ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel verbeurt opdrachtgever ten behoeve van TechConsult een direct opeisbare boete van 35% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, zoals dat is overeengekomen tussen opdrachtgever en de betreffende medewerker.

Artikel 11: Zorgplicht en toezicht opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht op zorgvuldige wijze toezicht en leiding te geven aan de krachtens een overeenkomst met TechConsult ingezette professionals.
2. Opdrachtgever is gehouden jegens de professionals die krachtens een overeenkomst met TechConsult voor haar werkzaam zijn voldoende zorg in acht te nemen voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid, op gelijke wijze als zij dat voor haar eigen medewerkers doet, doch in ieder geval conform artikel 7:658 BW. Een en ander betekent dat opdrachtnemer aan de betreffende professionals voldoende instructies en waarschuwingen geeft, en dat zij voldoende veiligheidsmaatregelen treft en materialen ter beschikking stelt om schade te voorkomen.
3. Opdrachtgever zal aan TechConsult en aan de ingezette professionals voor aanvang van de werkzaamheden een schriftelijke uiteenzetting verstrekken van de vereiste kwalificaties voor de werkzaamheden en de specifieke kenmerken van de betreffende werkzaamheden/functie.
4. Indien de door TechConsult krachtens overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde professional een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt als gevolg van de werkzaamheden voor opdrachtgever onder de overeenkomst, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
5. In het geval als bedoeld in lid 4 zal de opdrachtgever aan de betreffende professional vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de professional of zijn erfgenamen ter zake lijden, voor zover opdrachtgever en/of TechConsult tot vergoeding gehouden zijn. Opdrachtgever zal TechConsult ter zake volledig vrijwaren.
6. De opdrachtgever zal aan de professional vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) als gevolg van het beschadigen of tenietgaan van enige zaak die aan de professional toebehoort of door hem is gebruikt in het kader van zijn werkzaamheden voor opdrachtgever onder een overeenkomst met TechConsult, voor zover opdrachtgever en/of TechConsult tot vergoeding gehouden zijn. Opdrachtgever zal TechConsult ter zake volledig vrijwaren.
7. In geval de aard van de onderneming van opdrachtgever en/of de overeengekomen werkzaamheden daartoe aanleiding geven, zal de opdrachtgever zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 12: Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst alleen schriftelijk opzeggen
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TechConsult, zal TechConsult in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TechConsult extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht, behoudens voor zover de opzegging of de extra kosten aan TechConsult zijn toe te rekenen.
3. De overeenkomst kan te allen tijde door TechConsult worden beëindigd indien de door haar geleverde professional niet langer beschikbaar is wegens beëindiging van de overeenkomst tussen TechConsult en de professional, waarbij geldt dat TechConsult de overeenkomst met de professional niet zal beëindigen zonder overleg met opdrachtgever. In dat geval is TechConsult gerechtigd om in plaats van beëindiging van de overeenkomst de betreffende professional binnen een maand na het eindigen van de werkzaamheden te vervangen door een andere professional, tenzij een dergelijke wachttijd van opdrachtgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd, gezien de aard van de opdracht.
4. Indien TechConsult gedurende een periode van een maand de professional niet ter beschikking kan stellen (wegens ziekte of anderszins) is TechConsult gerechtigd de professional te vervangen. Indien vervolgens na een maand TechConsult nog steeds noch de oorspronkelijke professional, noch een vervanger ter beschikking kan stellen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door schriftelijke opzegging, behoudens indien de niet-beschikbaarheid aan opdrachtgever is toe te rekenen.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

1. TechConsult is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst TechConsult ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TechConsult op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TechConsult de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. TechConsult is niet aansprakelijk voor het niet-voldoen van door haar geselecteerde professionals, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van TechConsult.
2. TechConsult is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In geval van aansprakelijkheid voor directe schade, is de aansprakelijkheid van TechConsult beperkt tot het bedrag van het ter zake van de opdracht over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium/fee.
3. TechConsult is niet aansprakelijk voor schade die de door haar ingeschakelde professionals lijden als gevolg van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart TechConsult voor deze aansprakelijkheid, waaronder in het bijzonder de aansprakelijkheid ex artikel 7: 658 BW (zorgplicht voor arbeidsomstandigheden)
4. Opdrachtgever vrijwaart TechConsult voor eventuele aansprakelijkheid wegens schade die door de ter beschikking gestelde professionals is veroorzaakt terwijl deze professionals onder gezag van opdrachtgever vielen.
5. TechConsult is niet aansprakelijk voor verbintenissen die de door haar ter beschikking gestelde professionals zijn aangegaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever.

Artikel 15: Geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen TechConsult en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van TechConsult is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft TechConsult het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16: Deponering en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die was gedeponeerd ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst